Skip to main content
Sorry, we are fully booked till April 21st 2024. Please accept our apologies for the inconvenience.

Algemene Huur Voorwaarden

Minimum leeftijd is 23 jaar.
Een geldig rijbewijs bij het ophalen van de auto.
Minimale huurperiode is 2 dagen.
Creditcard is niet vereist.
Geen huisdieren toegestaan in de auto’s.
Het is niet toegestaan in de auto’s te roken.
Betalingen kan Contant,Overschrijving of Pinnen.
Begripsomschrijving
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig: het voertuig die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huur-overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijd-stip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren
 2. Huurder verklaart zich bereid het aantal kilometers,dat de kilometer teller als afgelegd anngeeft,als juist te erkennen.
 3. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.
 4. Huurder gaat akoord met de in deze huurovereenkomst opgegeven resp.nog op te Geven stand van de benzinetank bij vertrek en terugkomst van de auto.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

 1. Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeen- komst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen of tenzij ander afgesproken plaats is afgesproken.
 2. Indien de gehuurde auto per dag is gehuurd,wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht.indien de auto niet op de schriftelijk afgesproken tijd is ontvangen.Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht,zolang niet aan de vermelde maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van Naf 100,- per dag (exclusief O.B) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met Naf 100,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annulerings-regeling is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invorde-ring van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan Naf 1000,- (excl. O.B), met een minimum van Naf 150,- (excl. O.B).

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

 1. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. bandenreparaties en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7: Autopapieren en accessoires

 1. De huurder is aanprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten,zoals keuringskaart,motorrijtuigenbelastingkaart en het verzekeringsbewijs en voorts voor de accessoires zoals de zich in de automobiel bevindende reserveband,autowielmoersleutels,de krik en andere benodigheden.
 2. Zolang de huurder na het terugbrengen van de auto,deze autopapieren en accessoires niet volledig heeft teruggebracht,lijdt de verhuurder bedrijfsschade,waarvoor de huurder aansprakelijk is op voet van art. 8.

Artikel 8: Bedrijfsschade

 1. De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade is voor rekening van de huurder en wordt reeds than voor beide partijden bindend –onverschillig of een der partijen kan bewijzen,dat deze schade in werkelijk meer of minder bedraagt,bepaald op het aantal vermoedelijke reparatiedagen vermenigvuldigd met de bedongen huurprijs per dag verminderd met alle op de verhuurder drukkende kosten en lasten.

Artikel 9: Gebruik van het voertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaanmaken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huur-der niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toege-staan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voer-tuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardig-heids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden.
 10. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze ver-plichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een mini-mum van Naf 25,- (excl. O.B).
 11. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 12. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 13. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 14. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.Bij ingebreke blijven van voorgenoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructie,zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakkelijk zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie .
  • als de bestuurder onder invloed van alcohol rijdt
  • als de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit 4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet. 5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder. 6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 11 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 12: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van Naf 50,- (excl. O.B). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Artikel 13: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 16: Geschillenregeling

Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie worden berecht worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats: Curacao.

D&D Car Rental Curaçao